Grodzisko

Położone na najwyższym punkcie nad Zalewem Szczecińskim grodzisko to pozostałość po wczesnośredniowiecznym grodzie, który funkcjonował tu pomiędzy X a XII wiekiem.

W centralnym miejscu wzgórza o charakterystycznym kształcie dawnych umocnień odkryte zostały relikty fundamentów najstarszego na Pomorzu kościoła (XII-XIIIw). Podczas badań zostały również odnalezione fundamenty średniowiecznej baszty mieszkalnej oraz przykościelne cmentarzysko.

Na tablicach przedstawiony jest rys historyczny grodziska i opis prowadzonych badań archeologicznych oraz ekspozycja fragmentów wczesnośredniowiecznej ceramiki. Na grodzisku istnieje również możliwość wybicia pamiątkowej monety - arabskiej dirhamy. Ponad sto takich monet z 951 r. zawierał skarb odkryty na grodzisku w Lubinie.

Grodzisko w Lubinie

Historia grodziska

Lubin należy do grona najwcześniej wymienianych w źródłach pisanych pomorskich osad. Chociaż przekazy te nie są liczne to wskazują jednoznacznie na niezwykły charakter, jaki miejscowość miała, zwłaszcza we wczesnym średniowieczu. Herbord - autor jednego z żywotów św. Ottona z Bambergu, misjonarza Pomorza - opisuje w połowie XII w. miejscowość jako gród (castellum lubinum) i informuje, że biskup bamberski wzniósł w jego obrębie ołtarz kościoła. Była to zatem jedna z kilku najstarszych chrześcijańskich świątyń na całym Pomorzu. Jak wskazują późniejsze dokumenty z lat 1186 i 1243 kościół lubiński był pod wezwaniem św. Mikołaja, patrona żeglarzy i rybaków. Drugi z autorów żywotów - Mnich z Prieflingen - opisuje naszą miejscowość jako miasteczko Lubin (civitatula Liubin), co również wskazuje na jego niezwykłe znaczenie. Sądząc również na podstawie innych informacji pojawiających się w tych źródłach można stwierdzić, że gród w Lubinie był w XII w. główną siedzibą urzędnika książęcego zarządzającego krainą - a więc był ważną jednostką administracyjną.

Gród w Lubinie został zdobyty i najprawdopodobniej doszczętnie zniszczony w czasie jednej z wypraw prowadzonych przez duńskiego króla Waldemara I w 2. poł. XII w. Stało się to najprawdopodobniej w 1173 r, a informację na ten temat przekazał duński kronikarz Saxo Gramatyk. Określił on naszą miejscowość jako Lyubino. Po upadku grodu kościół pod wezwaniem św. Mikołaja funkcjonował jeszcze bardzo długo jako kościół parafialny, a wzmiankowany był w latach 1321-1322. Rozebrany został dopiero w czasach nowożytnych, co wiązało się z budową kościoła w miejscu, w którym świątynia stoi do dziś.

Badania archeologiczne
Wykopaliska


...

Relikty kościoła

2009

zobacz więcej

...

Średniowieczna baszta

2010

zobacz więcej

...

Cmentarzysko

2011

zobacz więcej

Historia badań na grodzisku

Do roku 2008 wnętrze grodziska nigdy nie było miejscem wykopalisk archeologicznych. Były jednak w przeszłości przy różnych okazjach wyorywane liczne fragmenty wczesnośredniowiecznych naczyń, kości ludzkich i spalenizny. W końcu XVII w. odkryto przypadkowo na grodzisku skarb srebrnych monet pochodzący z 951 roku, a w początkach XIX w. dokopano się do niezidentyfikowanych kamiennych fundamentów. Po II wojnie światowej, w 1953 przebadano niewielki wykop na osadzie znajdującej się w pobliżu grodziska. Przeprowadzone równolegle badania powierzchniowe doprowadziły do odkrycia kolejnych wczesnośredniowiecznych osad wokół grodziska, co wskazuje, że w okresie pomiędzy X a XII w. w Lubinie znajdowało się skupisko osadnicze o bardzo ważnym znaczeniu, którego centrum stanowił gród.

Pierwszą próbą rozpoznania grodziska były badania sondażowe, które zostały przeprowadzone w roku 2008 pod kierunkiem prof. Mariana Rębkowskiego z udziałem dr Andrzeja Janowskiego oraz studentów archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego. W lipcu 2008 r. wytyczono i wyeksplorowano dwa wykopy w północnej części grodziska o wymiarach 2,5 x 3 m każdy. Wyniki odwiertów wykazały, że w obrębie grodziska znajdują się bardzo dobrze zachowane, skomplikowane układy nawarstwień kulturowych sięgające do głębokości 3m. Z dwóch bardzo niewielkich wykopów pozyskano blisko 2900 fragmentów ceramiki, blisko 3800 fragmentów kości, fragmenty szkieł, detalu architektonicznego, a przede wszystkim 89 przedmiotów wydzielonych, wśród których znajdują się wyjątkowej klasy zabytki takie jak fragmenty trzech grzebieni rogowych (jeden zdobiony motywem skandynawskiej plecionki), paciorki bursztynowe i z kryształu górskiego, żelazne nity do łodzi, okucie pochewki noża, zapinka. Zdecydowana większość tych zabytków datowana być może na wczesne średniowiecze. Odkryty został również obiekt kamienny (kilkuwarstwowy nasyp kamieni), którego funkcji nie udało się jednoznacznie stwierdzić ze względu na ograniczoną przestrzeń badawczą. W południowej części wykopu odkryty został również grób kobiety, pochowanej najprawdopodobniej w XIII w. Można przypuszczać, że jest to jeden z grobów przykościelnego cmentarza, jaki funkcjonował przy lubińskim kościele św. Mikołaja. Znalezione liczne znaleziska dużych gotyckich cegieł z zaprawą, pochodzących z późnośredniowiecznego okresu funkcjonowania świątyni również sugerują umiejscowienie tego kościoła na naszym wzgórzu.